Meet us at

April 15-17, 2024

Las Vegas, NV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΕΕ 2016/679

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ

Ο “κανονισμός ΕΕ 2016/679” (εφεξής “κανονισμός ΕΕ” ή “ΓΚΠΔ”) στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΕ) 2016/679. 13 επιβάλλει την υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της επεξεργασίας.

Από το MANET MOBILE SOLUTIONS S.r.l. (εφεξής καλούμενη MMS) συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, προτίθεται με το παρόν να σας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με: τη φύση των δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής κάθε επικοινωνίας ή/και διάδοσης αυτών.

Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, η MANET MOBILE SOLUTIONS S.r.l. εγγυάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και της αξιοπρέπειας του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν για όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από την MANET MOBILE SOLUTIONS S.r.l. μέσω του ιστότοπού της.

Ως “επεξεργασία” δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε είδος ενέργειας που περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταγραφή, την αποθήκευση, την τροποποίηση, την κοινοποίηση, τη διαγραφή και τη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας, ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου. Κατά συνέπεια, η απλή πρόσβαση στον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση από την MANET MOBILE SOLUTIONS S.r.l. πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τον χρήστη.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Manet Mobile Solutions S.r.l με έδρα τη Ρώμη, Via Nemorense n. 91, φορολογικός κωδικός και αριθμός ΦΠΑ. 13464271009, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου της Antonio Calia, (C.F. CLANTN85T31H501O).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων απασχολεί έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Υ.Π.Δ.) για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 37 του κανονισμού.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την D.P.O. ανά πάσα στιγμή και να αποστείλετε τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@manetmobile.com.

2.1 Για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • 2.1. επιτρέπουν την πλοήγηση στις δημόσιες ιστοσελίδες του ιστότοπού μας,
 • 2.2. να απαντά σε αιτήματα που λαμβάνει μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται στον ιστότοπο,
 • 2.3. να ελέγχει την ορθή λειτουργία του ιστότοπου,
 • 2.4. την εξακρίβωση της πιθανής ευθύνης σε περίπτωση παραβάσεων που διαπράττονται εις βάρος του χώρου.

2.2 Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συμπληρώνουν τη φόρμα θα υποβληθούν σε επεξεργασία όχι μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, αλλά και για τους σκοπούς που συνδέονται με τις ζητούμενες υπηρεσίες και ειδικότερα για

 • 2.1 να επικοινωνήσει με τον χρήστη για να παράσχει τις πληροφορίες που ζήτησε ο χρήστης μέσω της φόρμας επικοινωνίας,
 • 2.2 σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και για λογαριασμό τρίτων εταιρειών, δηλαδή προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, στατιστικές έρευνες, έρευνα αγοράς, που διενεργούνται με παραδοσιακές μεθόδους (π.χ. έντυπη αλληλογραφία, τηλεφωνικές κλήσεις με τηλεφωνητή) και αυτοματοποιημένα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. προηχογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ, sms, mms, εφαρμογές), οι τρίτες εταιρείες για λογαριασμό των οποίων θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες μάρκετινγκ είναι εταιρείες που συνδέονται συμβατικά με την MMS ή επίσης εταιρείες που ανήκουν στους τομείς των εκδόσεων, της χρηματοδότησης, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, της πολυτέλειας, των υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου, της ασφάλισης και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Η παροχή δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι προαιρετική και η επεξεργασία απαιτεί την ενημερωμένη, ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση του πελάτη.

2.3 Για τους χρήστες που αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, η επεξεργασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των απαιτήσεων γνώσης και αξιολόγησης των υποψηφίων στο πλαίσιο της αναζήτησης και επιλογής προσωπικού για θέσεις απασχόλησης, καθώς και των νομικών υποχρεώσεων, κανόνων, κανονισμών. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναζήτησης και επιλογής προσωπικού από τον οργανισμό.

Η νομική βάση για την επεξεργασία που αναφέρεται στο τμήμα 2.1, σύμφωνα με το άρθρο 2.1. 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του ιστότοπού του και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που λαμβάνει.

Για την επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία 2.2.1 και 2.2.2, απαιτείται η ρητή, ελεύθερη και σε επίσημη μορφή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, επιλέγοντας την κατάλληλη σημαία.

Για την επεξεργασία που αναφέρεται στο τμήμα 2.3, η νομική βάση είναι σύμφωνα με το άρθρο 2.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται βάσει αιτήματός του.

Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους που έχουν οριστεί ειδικά ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: δικηγόροι, λογιστές, διαχειριστής ιστότοπου.

Οποιαδήποτε επικοινωνία και διάδοση θα γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

Μπορείτε να ζητήσετε τον κατάλογο των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για τη συμμόρφωση με εντολές δημόσιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες προς τούτο ή για τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

Η MMS χρησιμοποιεί την Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) ως εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών cloud με τοποθεσία διακομιστή στην ΕΕ.

Η MMS χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Send Grid (www.sendgrid.com) με διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως πάροχο υπηρεσιών για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αυτή η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της προσκόλλησης της Send Grid στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα 2.1 της παρούσας ανακοίνωσης δεν θα αποθηκεύονται.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία 2.2.1 και 2.2.2 της παρούσας ανακοίνωσης διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 24 μηνών ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, αλλά όχι περισσότερο από τρεις μήνες μετά την ανάκληση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην ενότητα 2.3 της παρούσας ανακοίνωσης θα διατηρηθούν, σε περίπτωση πρόσληψης, για 12 μήνες.

Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί σε αυτοματοποιημένη ή/και χειροκίνητη μορφή, με μεθόδους και εργαλεία σχεδιασμένα να εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία και επιφορτισμένα με αυτήν σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ.

Πλοήγηση στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.manetmobile.com και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προορίζονται για πρόσωπα που είναι νομικά ικανά, βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτουν συμβατικές υποχρεώσεις. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εφόσον είναι απαραίτητο για συγκεκριμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αποτρέψει την παράνομη πρόσβαση σε αυτές, εφαρμόζει προληπτικά μέτρα για την προστασία του έννομου συμφέροντός του, όπως ο έλεγχος του φορολογικού κώδικα ή/και άλλοι επιτρεπόμενοι και κατάλληλοι έλεγχοι.

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και να ασκήσετε τα άλλα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ επικοινωνώντας με τις επαφές που αναφέρονται στο σημείο 1. Ειδικότερα, δικαιούστε:

 • να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των προσωπικών δεδομένων που τον/την αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, καθώς και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή.
 • να λάβει πληροφορίες σχετικά με: την προέλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας- τη λογική που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων- τα στοιχεία ταυτότητας του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία- τα υποκείμενα ή τις κατηγορίες υποκειμένων στα οποία ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα οποία ενδέχεται να λάβουν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούντες την επεξεργασία ή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.
 • να επιτύχει: την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, εφόσον ενδιαφέρεται, την ενσωμάτωση των δεδομένων- τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τη δέσμευση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε μεταγενέστερη επεξεργασία- την πιστοποίηση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) έχουν τεθεί υπόψη, επίσης όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους τα δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται προδήλως δυσανάλογη προσπάθεια σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.
 • έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει: για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, ακόμη και αν είναι συναφή με το σκοπό της συλλογής- στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή υλικού άμεσων πωλήσεων ή για τη διενέργεια έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
 • στη φορητότητα των δεδομένων,
 • να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους,
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Garante Privacy).

Η παρούσα ειδοποίηση ενδέχεται να αλλάξει. Εάν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη χρήση των δεδομένων που αφορούν τον χρήστη από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον χρήστη δημοσιεύοντας τις αλλαγές όσο το δυνατόν πιο εμφανώς στις σελίδες του ή με εναλλακτικά ή παρόμοια μέσα.

Το αίτημά σας υποβλήθηκε με επιτυχία

Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας και θα λάβετε ένα email με τους κωδικούς πρόσβασης στο dashboard Manet.

Επιλέξτε την εξατομικευμένη λύση για τους καλεσμένους σας

Εφαρμογή Manet

Όλη η ευκολία της ψηφιακής βοήθειας
πάντα διαθέσιμος
 • Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
 • Check-in και ταυτοποίηση
 • Check-out και πληρωμή
 • Διαχείριση κοινού χώρου
 • Κράτηση επιπλέον υπηρεσιών
 • Ταξιδιωτικά εργαλεία
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες τουρισμού
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο
 • Δωρεάν κλήσεις
 • Απεριόριστο Internet
 • Wifi hotspots
 • Πολύγλωσσοι ηχητικοί οδηγοί
 • Προσαρμοσμένη συσκευή της Samsung

Συσκευή Manet

Μια συσκευή για να προσφέρετε στους πελάτες σας
την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία
 • Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
 • Check-in και ταυτοποίηση
 • Check-out και πληρωμή
 • Διαχείριση κοινού χώρου
 • Κράτηση επιπλέον υπηρεσιών
 • Ταξιδιωτικά εργαλεία
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες τουρισμού
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο
 • Δωρεάν κλήσεις
 • Απεριόριστο Internet
 • Wifi hotspots
 • Πολύγλωσσοι ηχητικοί οδηγοί
 • Προσαρμοσμένη συσκευή της Samsung
Premium

Πίστωση φωτογραφίας

Οι εικόνες και τα εικονίδια σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ελεύθεροι πόροι που παρέχονται από:

Σας ευχαριστούμε!